PISTIS - Gnoza i Gnostycyzm

Świecki portal uduchowiony & czasopismo bez dogmatu

PDF Drukuj
Napisany przez Administrator   
25 marca 2012

Lew Tostoj

Lew Tostoj ur, ur. 9 wrzenia 1828 wJasnej Polanie, zm. 20 listopada 1910 na stacji kolejowej Astapowo) ? rosyjski powieciopisarz, dramaturg, krytyk literacki, myliciel, pedagog. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli realizmu w literaturze europejskiej. Twrca takich dzie jak "Wojna i pokj", "Anna Karenina", czy "Zmartwychwstanie". Jego idee "nieprzeciwstawiania si zu przemoc" miay znaczcy wpyw na pogldy Mahatmy Gandhiego i Martina Luthera Kinga. Ewangeli pojmowa racjonalistycznie, jako system etyczny odrzucajc wszelkie dogmaty. Odrzuca te wszelk przemoc, w tym pastwo i Koci, lecz gosi chrystusowe haso ?niesprzeciwiania si zu przemoc?. Lew Tostoj uwaa, e tylko praca chopska jest bogobojna, a ziemia i rola nale do wszystkich ludzi. Uwaa, e wiele zdobyczy cywilizacji jest zem, poniewa, jako dostpne tylko dla niektrych, pogbiaj przepa pomidzy bogatymi a biednymi. Popad w zatarg z rzdem (zakaz rozpowszechniania jego pism) i z Cerkwi co zaowocowao ekskomunik i wydaleniem w 1901 roku. W tym czasie nominowany by do Literackiej Nagrody Nobla (mwiono o nim jako o najwaniejszym kandydacie), ktrej ostatecznie nie otrzyma.

We Wstpie ksieczki "Lew Tostoj. Myli o Bogu" Krzysztof Tur tak oto pisze o tym wielkim mylicielu i pisarzu:

"W roku 1882 ukazaa si "Spowied" Lwa Tostoja, traktat moralny, bdcy wiadectwem przeomu duchowego, jaki wielki pisarz przey w kocu lat siedemdziesitych. Jego istot stao si wiadome puszkiwanie sensu ycia i Boga, jako jedynego absolutu, mogcego napeni ycie ludzkie owym sensem. (...) jego poszukiwanie Boga doprowadzio do konsekwencji o charakterze epokowym.

Zdaniem Tostoja czowiek moe poznawa Boga jedynie poprzez siebie samego, to znaczy poprzez ten pierwiastek boskoci, ktry przejawia si w czowieku. Pierwiastkiem tym jest mio, a raczej zdolno do rozumnej mioci, albowiem czowiek moe zdolno t wykorzysta lub odrzuci. Wykorzystujc j, to znaczy uznajc w niej zasad swego ycia, wyzwala w sobie pierwiastek boski, wykonuje wol Boga i Jego prawa. Tym samym zblia si do bytu opartego na zasadzie mioci - do Krlestwa Boego.

Odrzucajc t zdolno, czowiek nie tylko sprzeciwia si woli Boga, ale przede wszystkim oddala si od dobra i szczcia, czynic ycie swoje i innych nieszczliwym i pozbawionym sensu.

Bg jest dla Tostoja absolutem stanowicym rdo prawa moralnego. Wszelkie inne prby poznania Boga uwaa Tostoj nie tylko za bezsensnowne i niemoliwe, ale take szkodliwe, gdy zaciemniajce i faszujce prost i jasn nauk moraln Ewangelii.

Std wzia si bezlitosna krytyka teologii dogmatycznej. Sigajc do rde chrzecijastwa (nauczy si greki i hebrajskiego, by studiowa Ewangelie w oryginaach) Tostoj ujawni zafaszowania i odstpstwa oficjalnej doktryny Kocioa prawosawnego od pierwotnej nauki Chrystusa. W konsekwencji podda krytyce ca budowl europejskiej cywilizacji, kultury i sztuki, jako opartej na faszu i w cigu wiekw coraz bardziej oddalajcej si zarwno od prawdy, jak i od istoty chrzecijastwa.

(...)

Najwikszy rozgos zyskaa sobie tostojowska zasad "niesprzeciwiania si zu si", ktr namitnie dyskutowano i krytykowano. W istocie fundamentem idei Tostoja i caego tostoizmu jest zasada mioci, a wyej wymieniona jedn z licznych tej zasady konsekwencj. Zreszt sam Tostoj przez ostatnich trzydzieci lat ycia nie czyni nic innego, jak przeciwstawia si zu, nie si, lecz pirem i dziaalnoci publiczn, wskazujc tym samym rozwizanie dylematu.

Dzi trudno sobie wyobrazi jak gigantyczn postaci by Tostoj w ostatnich latach ycia. Wczeniej zyska sobie saw jednego z najwikszych pisarzy, lecz od momentu przeomu kade jego wystpienie stawao si wiatow sensacj. Sta si tym, co dzisiaj nazywalibymy niekwestionowanym "autorytetem moralnym" (...).

Tostoizm sta si powszechnym ruchem, szczeglnie wrd modziey i wywar olbrzymi wpyw nie tylko na wspczesne pokolenia, ale i na bieg historii. Uczniem i wyznawc Tostoja by Romain Rolland i Gandhi, ktry z icie wschodnim sprytem zastosowa zasady tostoizmu jako narzdzie niezwykle skutecznego nacisku moralnego w walce politycznej. W tostoizmie tkwi korzenie nowoczesnego pacyfizmu, ruchu przeciwnikw kary mierci i waciwie wszystkich "ruchw kontestatorskich" naszego stulecia."

BRACIA POLSCY A TOSTOJ

Aleksander Bruckner, polski historyk, uwaa, e Lew Tostoj przej zasad niesprzeciwiania si zu i biernego oporu od braci polskich, z ktrych pismami zapozna si przebywajc w Anglii. Z kolei z pism Tostoja w Londynie, przetumaczonych na jzyk angielski, korzysta Mahatma Gandhi.

Tostoj o Bogu

Co to jest Bg? Dlaczego Bg? Bg - to nieograniczone wszystko to, co znam w sobie jako ograniczone. Ja - jestem ciaem ograniczonym, Bg - ciaem nieskoczonym; ja - jestem istot yjc 63 lata, Bg - istot yjc wiecznie; ja - jestem istot mylc w granicach swoich zdolnoci pojmowania, Bg - istot mylc bez granic; ja - jestem istot, ktra czasem troch kocha, Bg - istot, ktra zawsze kocha nieskoczenie. Ja jestem czstk, On - wszystkim. Nie mog pojmowa siebie inaczej, ni jako czstk Boga.

Jednym z najbardziej gmatwajcych nasze pojcia metafizyczne zabobonw jest przesd, i wiat zosta stworzony, e stworzony zosta z niczego, i e istnieje Bg stwrca. W istocie nie mamy adnych podstaw, by domniemywa istnienie Boga stwrcy, a take adnej podstawy (Chiczycy i Hindusi nie znaj tego pojcia), a przy tym Bg stwrca i sprawca nie odpowiada chrzecijaskiemu Bogu - ojcu, Bogu - duchowi, Bogu, ktrego czstka yje we mnie, stanowi moje ycie, i jej przejawienie i wydobycie jest sensem mego ycia; Bogu - mioci. Bg stwrca jest obojtny i dopuszcza cierpienie i zo. Bg - duch wybawia nas od cierpie i za, i jest zawsze doskonaym dobrem. Boga stwrcy nie ma. Jestem ja, poznajcy danymi mi narzdziami zmysw wiat i wewntrznie znajcy swego ojca, Boga. On jest pocztkiem we mnie - duchowego. A zewntrzny wiat jest tylko kresem mnie.

Czsto spotykam ludzi, nie uznajcych innego Boga, poza tym, ktrego uznajemy w sobie samych. I dziwi si. Bg jest we mnie. Ale Bg jest nieskoczonym prapocztkiem; w jaki sposb, dlaczego znalaz si we mnie? Nie mona nie postawi sobie tego pytania, a jak tylko je postawisz, musisz uzna zewntrzn przyczyn. Dlaczego ludzie nie odczuwaj potrzeby odpowiedzi na to pytanie? Dlatego, e odpowied na to pytanie zawarta jest dla nich w rzeczywistoci istniejcego wiata. Tak samo wedug Mojesza, jak wedug Darwina. I dlatego pojcie zewntrznego Boga wymaga, by zrozumie, e istotnie realne s tylko wraenia naszych zmysw, to znaczy - my sami, nasze duchowe JA.

Modlitwa zwraca si do Boga osobowego nie dlatego, e Bg jest osobowy - (wiem nawet na pewno, e On nie jest osob, poniewa osoba to ograniczenie, a Bg jest nieograniczony) - ale dlatego, e osob jest JA. Mam na oczach zielone okulary i wszystko widz w zieleni; nie mog nie widzie wiata zielonego, cho wiem, e taki nie jest.

Tostoj o wadzy i pastwie

Anarchizm nie oznacza braku instytucji w ogle, lecz tylko takich, ktre zmuszaj ludzi do podporzdkowania si przemocy.

Pastwo przez szkolnictwo, duchowiestwo i uroczystoci narodowo ? rzdowe oddziaywa na wyobranie swych poddanych, wytwarzajc, albo potgujc w ich duszach uczucie pokory, zachwytu i sualczoci dla siebie.

Gdyby nie byo przemocy pastwa zapanowaaby mio.

Istnieje tylko jeden sposb, aby uwolni si od za, jakie niesie porzdek pastwowy: nie bra udziau w przemocy, lecej u podstaw pastwa.

Ani dobrowolnie, ani pod przymusem nie naley bra udziau w dziaalnoci pastwowej i dlatego nie trzeba by ani onierzem, ani feldmarszakiem, ani ministrem, ani zbieraczem podatkw, ani wjtem gminy, ani sdzi przysigym, ani gubernatorem, ani czonkiem parlamentu i w ogle nie przyjmowa adnego urzdu, zwizanego z gwatem.

czc si w rodziny, narody i pastwa ludzie wznosz nieprzezwycione przeszkody na drodze do prawdziwego zjednoczenia.

Jeeli tylko uwolni si ludzi od przesdu, e jedni mog organizowa ycie innych, pastwo stanie si niemoliwoci.

Zdaje si by oczywistym, e patriotyzm, jako uczucie, jest zy i szkodliwy; jako doktryna, jest bezsensowny.

Tostoj o pienidzach

Dziwne, jak wszyscy ukrywamy, e jednym z gwnych motorw naszego ycia s pienidze.

Naprawd zodziejem jest nie ten kto ukrad potrzebn mu rzecz, lecz ten, ktry posiada rzeczy zbdne dla niego, a konieczne innym; tak czyni bogaci.

Kady powinien pracowa sam dla siebie, nie wymagajc pracy innych i z rezultatw swej pracy przyswaja sobie tyle, ile mu potrzeba do spoycia, reszt rozdawa potrzebujcym.

Nie ma bardziej nieuytecznego zajcia nad gromadzenie, utrzymywanie i powikszanie bogactw.

Ludzie budujcy swoje ycie na wyzysku bliniego ? a takie jest ycie wszystkich bogatych ? nie mog by miosierni.

Tostoj i pacyfizm

Odpowiadaj dobrem na zo, a zniszczysz w podym czowieku zadowolenie ze za.

Ci, ktrzy zabijaj lub przygotowuj zabjstwo, to przestpcy, bez wzgldu na to kim s: sdziami, generaami, krlami.

Jeli ludzie przestan widzie, to co wydawao im si e widz, to przestan widzie w wojnie: sub ojczynie, bohaterstwo wojny, chwa wojskow i patriotyzm, a zobacz to, co jest: nag prawd zabjstwa.

Wojna nie jest niczym innym, jak sporem midzy rzdami o wadz nad poddanymi.

Zabjstwo jest zawsze zabjstwem, bez wzgldu na motywy i okolicznoci.

Dzieci s mdrzejsze od dorosych; dziecko czuje, e w kadym czowieku jest to, co w nim, i nie ceni tytuw, lecz jedynie to, co tkwi w kadym.

Tostoj i religia

Ostateczne zwyrodnienie chrzecijastwa i jego moralny upadek miao miejsce z chwil uczynienia z niej religii pastwowej; w tym momencie chrzecijastwo usankcjonowao mordowanie, grabienie, wojny, morderstwa, rozpust.

ycie nasze polega na deniu do Boga.

Kapani zakryli przed ludmi soce a dali im wieczk.

Koci to jest co takiego, e gdy ludzie kami i czuj, e im si nie wierzy, wtedy powoujc si na Boga mwi: ?Jak boga kocham, prawd jest to co mwi?.

Ci ktrzy skazywali na mier i palili ludzi zaczynajcych rozumie prawdziw nauk, uwaali ich za sugi diabw.

Tostoj i wegetarianizm

Czowiek moe zdrowo y nie zabijajc zwierzt dla poywienia. Dlatego te, jeeli zjada miso, uczestniczy w odbieraniu zwierztom ycia tylko po to, aby zaspokoi swj apetyt. Dziaanie takie jest wic niemoralne.

Jak moemy oczekiwa idealnych warunkw na Ziemi, gdy nasze ciaa s grobami zamordowanych zwierzt? Dopki bd istniay rzenie, bd istniay i pola bitew.

Wegetarianizm stanowi kryterium, dziki ktremu moemy pozna, czy czyje denie do moralnej doskonaoci jest prawdziwe i szczere.

Tostoj o mioci

Nienawid za w czowieku, czowieka kochaj.

Jeli czowiek nie moe przebaczy bratu, nie kocha go.

Jeli nie kocha si ludzi, wszystko jest zagmatwane i trudne.

Kto gardzi bratem, gardzi sam sob.

Nie mona kocha tych, ktrych si boimy.

 

Kliknij na wybrany obrazek by przejść do podstrony zawierającej zbiór inspirujących materiałów

Jerzy Prokopiuk - honorowy patronat

polecane

Ewangelia Aquariusa Nowa Era

Czasopismo Gnosis

Gnoza

Sny, Astrologia, Gematria

Unitarianie, bracia polscy, arianie

Gnostyk

Era Wodnika

Tarot Apokalipsy

Rozwj duchowy ? wiadomo i owiecenie

Bd na bieco z nowociami na Pistis.pl!

Na portalu FACEBOOK mamy rwnie grup GNOZA - POZNANIE DUCHOWE.

Jeeli jeste zainteresowany zgbianiem duchowych tematw moesz poprosi o doczenie:

https://www.facebook.com/groups/gnoza/

Autor i Redaktor Naczelny PISTIS:

Cyprian Sajna

kontakt:

cypriansajna@gmail.com

www.cypriansajna.pl

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 

gnoza / gnostycyzm / religia / duchowo / ezoteryka / Bg / Jezus Chrystus / mistyka / duchowe inspiracje / okultyzm / Biblia / Jerzy Prokopiuk / Carl Gustav Jung / Rudolf Steiner / Antropozofia / Krishnamurti / Osho / Tadeusz Miciski / Andrzej Towiaski / William Blake / Miguel Servet / Faust Socyn / Bracia Polscy / buddyzm / religie wschodu / filozofia / chrzecijastwo / Cyprian Sajna