PISTIS - Gnoza i Gnostycyzm

Świecki portal uduchowiony & czasopismo bez dogmatu

PDF Drukuj
Napisany przez Cyprian Sajna   
29 marca 2013

Krzy gnostyckiChrzecijastwo kocielne gosi dzisiaj mier swojego Boga. Gnostyczny punkt widzenia jest w tej kwestii zupenie odmienny. Gnostyk rozrnia to co ludzkie, od tego co boskie. Jasnym jest, e duchowy Chrystus nie podlega cierpieniu, nie roni ez, nie poci si, nie umiera. Umiera to co jest cielesne, umiera czowiek Jezus, nie umiera za jego Duch. Odwieczny Logos-Chrystus przyodzia ciao Jezusa z Nazaretu, zamieszka w nim, wraz z wszystkimi, ludzkimi uwarunkowaniami. Lecz nigdy nie uleg zniszczeniu. Gdy ciao Jezusa konao, to co boskie opucio Nazarejczyka. Prawd t wyraaj znane sowa umierajcego Jezusa na krzyu:

Boe mj, boe, czemu mnie opuci? [Mk 15,34]

Logos jest niezniszczalny, niewzruszony, niecierpitliwy. Wieczna i niemiertelna bosko nie moe umiera. Nie podlega zmianie, nie podlega prawom czasoprzestrzennym.

Poniej przedstawiam 5 gnostycznych znacze mierci krzyowej Jezusa. Liczba 5 nie jest tutaj przypadkowa, poniewa to szczeglnie znaczca liczba w gnostycznym objawieniu. Jeszcze do czasw redniowiecza pentagram (picioramienna gwiazda) by mistycznym symbolem uywanym przez chrzecijan. 5 ramion pentagramu to pi ran Chrystusa. Krzy wic czy si z Pentagramem, witym, staroytnym symbolem, powizanym z planet Wenus.

Pi gnostycznych znacze krzya

1. Krzy to mier Prawdy na tym wiecie. Krzy by w staroytnym Rzymie narzdziem mierci dla najgorszych przestpcw. Upodlenia czowieka, mki i cierpienia. Krzy to odpowiednik pniejszej szubienicy albo gilotyny. "Potpiony kto zawis na drzewie" podaje Stary Testament. T straszn, pod mier zadano Sprawiedliwemu Czowiekowi Jezusowi, ktry pod inspiracj Ducha gosi nauki wiatoci, objawia wiatu Prawd, otwarcie krytykowa religijn obud. Krzy jest wic symbolem tego, e Sprawiedliwo, Prawda, wiato symbolicznie zostaj na tym wiecie zabite. System nie znosi Prawdy i Sprawiedliwoci. Wadca tego wiata nie chce, by wiato zapanowaa w sercach ludzkich. Annasz, Kajfasz, rada kapanw, krl Herod, czy rzymski namiestnik Piat, a wic przedstawiciele wiatowej wadzy, wadzy Systemu, krzyuj i morduj Prawd - Jezusa Chrystusa. Taki jest los kadego otwarcie, stanowczo walczcego o sprawiedliwo - mier krzyowa. Jake smutny to fakt! Tak jednak prawd przekazuje nam ten symbol o "czarnym elaznym wizieniu", systemie, ktry nienawidzi Boga. Jeli Jezus by ofiar przebagaln, okupem, to jedynie dla pragncego krwi bstwa, okrutnego wadcy tego wiata i Systemu - Demiurga.

2. Ukrzyowanie ciaa. Ciao jest jedynie naszym przejciowym mieszkaniem, zostalimy w nie przyodziani. Chrystus przez mier swego ciaa na krzyu i przez ca sw mk ewidentnie pokaza jak niska jest jego warto. Potpi ciao. Wskaza symbolicznie by tak wanie z nim uczyni. "Ja to nie moje ciao" tak stwierdzi adept gnostycznej cieki. Jestemy czym wicej. Skupianie swojej caej atencji na tym co cielesne, zmysowe, fizyczne jest wycznie sprztaniem mieszkania, niczym wicej. Jestemy czym daleko wicej ni swoje mieszkanie, ni ciao, ni namiot, ktry si rozpadnie. Czowiek duchowy yje tym co duchowe, cielesny tym co cielesne.

To wiedzcie, e dla zniszczenia grzesznego ciaa dawny nasz czowiek zosta razem z Nim ukrzyowany po to, bymy ju wicej nie byli w niewoli grzechu. [Rz. 6,6]

3. Ukrzyowa si dla wiata. Aposto Pawe napisa:

Co do mnie, nie daj Boe, bym si mia chlubi z czego innego, jak tylko z krzya Pana naszego Jezusa Chrystusa, dziki ktremu wiat sta si ukrzyowany dla mnie, a ja dla wiata. [Gal. 6,14]

wiat jest trupem. "Kto pozna wiat, znalaz trupa" gosi gnostyczna Ewangelia Tomasza. wiat bowiem jest martwy duchowo. Dlatego te ukrzyowanie si dla wiata oznacza odrzucenie tego za czym ten wiat goni - za pragnieniami umysu - saw, wadz, pienidzmi i pustymi przyjemnociami. Odrzuci wiat, ukrzyowa si dla wiata, to unosi si jak kwiat lotosu na bagnistych wodach, by w wiecie, ale nie moczc si w jego brudzie. To by obok, spoglda z boku na ukrzyowany, umiercony i cierpicy umys.

4. Krzy to mier ego.

Z Chrystusem jestem ukrzyowany; yj wic ju nie ja, ale yje we mnie Chrystus [Gal. 2,20]

- gosi Wielki Aposto. Ukrzyowa si wraz z Chrystusem, to razem z nim ukrzyowa swojego ego. To umierci swoje nisze ja, to co w nas niskie, pode, faszywe i gupie. Gdy poddamy swoje ego mierci krzyowej moemy wwczas powiedzie "nie yj ju ja, ale yje we mnie Chrystus". Tym Chrystusem, bdcym symbolem Jani, staniemy si wwczas my sami. Nie bd y ja - czyli ego, ale bdzie y we mnie Chrystus poucza Pawe z Tarsu. Gdy rzeczywicie tego dokonamy moemy z przekonaniem i zrozumieniem powiedzie to co wyrazi o sobie Chrystus na kartach Ewangelii Jana: "Ja jestem drog, prawd i yciem". Staniemy si z Chrystusem jednoci, tak jak On by jednoci ze swoim Ojcem.

5. Krzy to koniunkcja przeciwiestw - pojednanie. Krzy w swej wizualnej formie czy lewe z prawym, gr z doem. Aposto Pawe w Licie do Efezjan napisa:

Albowiem On [Chrystus - mj przyp.] jest pokojem naszym, On sprawi, e z dwojga jedno powstaa, i zburzy w ciele swoim stojc porodku przegrod z muru nieprzyjani, On znis zakon przykaza i przepisw, aby czynic pokj, stworzy w sobie samym z dwch jednego nowego czowieka i pojedna obydwch z Bogiem w jednym ciele przez krzy, zniweczywszy na nim nieprzyja; [Ef. 2,14-16]

Tych dwoje ludzi to yd przestrzegajcy Prawa i Poganin, nie znajcy wczeniej Boga. Symbolicznie - to nasze dwie natury, midzy ktrymi toczy si bj, jak napisa w "Faucie" Goethe: "dwie dusze yj we mnie w nieustannym sporze". Krzy bdcy wyrazem zjednoczenia przeciwiestw, niszczy dzielc przegrod midzy naszym cenzorem - anioem, a naszym buntownikiem, diabem. Dziki temu z dwch, z tego dobrego i zego powstaje jeden nowy czowiek, peen, zjednoczony i pojednany z Bogiem. Czowiek w ktrym cie zostaje zintegrowany, zo zjednoczone z dobrem, a nie wyparte.

Krzy, jak w przytoczonym cytacie, pokazuje nam take koniec moralnoci prawa - "On znis zakon przykaza i przepisw". Zjednoczony, pojednany czowiek nie potrzebuje ju praw, kodeksw, bo nie ma ju kogo osdza, jest niepodzieln caoci, nowym czowiekiem - Chrystusem.

Uniwersalne znaczenie krzya

AnkhKrzy jako symbol istnia ju wiele lat przed chrzecijastwem i ma uniwersalne znaczenie duchowe, daleko wykraczajce poza ramy chrzecijastwa. Egipski krzy Ankh, znany te jako crux ansata, zaadoptowany by przez chrzecijaskich gnostykw, a take koptw. Krzy ten, bdcy w oglnoci symbolem ycia i kluczem do niemiertelnoci (zawiatw), mwi o wiecznym yciu (zaokrglony koniec) oraz planie materialnym (krzy poniej). czy mskie z eskim. Ankh to atrybut bogini Izydy i boga Ozyrysa, ktrzy wadali zawiatami i podobnie jak Jezus powstali z martwych.

Litera "T", czyli greckie "Tau", ktre w istocie odnosi si do krzya chrzecijaskiego na ktrym umar Jezus (wg badaczy tak posta miay krzye uywane wwczas przez Rzymian), bya rwnie symbolem solarnego bstwa Sumeru - Tammuza, a take pniej greckiego Attisa i rzymskiego Mitry. Znak ten "rysowano" na czoach chrzczonych i inicjowanych w misteria, wiele lat przed zaistnieniem chrzecijastwa.

Co zaskakujce, odnaleziono amulety, poprzedzajce er chrzecijask, z wizerunkami ukrzyowanych postaci. Jednym z nich jest znaleziony w Irlandii i nalecy do kultu Mitry krzy z podobizn, drugi za to amulet przedstawiajcy Orfeusza (obrazek poniej). Przez wiele wiekw krzy by take uywany jako symbol religijny w Grecji i Rzymie.

Orfeusz na krzyu

Motyw cierpicego, umierajcego i zmartwychwstajcego boga take ma charakter uniwersalny. Nie jest "wynalazkiem" chrzecijastwa. Dionizos, Tammuz, Orfeusz, Ozyrys, Baldur, Odyn, Mitra i wielu innych bogw i bogi podlegao mierci, cierpieniu, a nastpnie zostawao przywracanych do ycia. Chocia historie te posiadaj oczywicie rnice, to jednak sam motyw (ale take i pewne szczegy) jest tosamy.

Dla gnostyka nie jest to oczywicie aden powd do niepokoju. Ludzie Ducha doskonale zdaj sobie spraw z tego, e wiato Gnozy przebija si na rne sposoby, w rnych miejscach i w rnych kulturach. Zbieno motyww mitologicznych jest wrcz dowodem na istnienie uniwersalnej gnozy, ktra wsplna jest wszystkim ludziom. Chrzecijastwo czerpice z pogaskich misteriw, w swym symbolicznym, gnostycznym wymiarze moe by ich dopenieniem. Krzy nie przynaley jednak wycznie do kocioa, do religii chrzecijaskiej, lecz jest odwiecznym symbolem przez ktry wyraa si to co duchowe i mistyczne. Zgbianie i wnikanie w istot symboli, w oderwaniu od prostych teologicznych wyjanie, jest istotnie prawdziw praktyk duchow,

Prawda bowiem przysza na wiat w symbolach, wiat nie przyjby jej inaczej [Ewangelia Filipa]

 

Kliknij na wybrany obrazek by przejść do podstrony zawierającej zbiór inspirujących materiałów

Jerzy Prokopiuk - honorowy patronat

polecane

Ewangelia Aquariusa Nowa Era

Czasopismo Gnosis

Gnoza

Sny, Astrologia, Gematria

Unitarianie, bracia polscy, arianie

Gnostyk

Era Wodnika

Tarot Apokalipsy

Rozwj duchowy ? wiadomo i owiecenie

Bd na bieco z nowociami na Pistis.pl!

Na portalu FACEBOOK mamy rwnie grup GNOZA - POZNANIE DUCHOWE.

Jeeli jeste zainteresowany zgbianiem duchowych tematw moesz poprosi o doczenie:

https://www.facebook.com/groups/gnoza/

Autor i Redaktor Naczelny PISTIS:

Cyprian Sajna

kontakt:

cypriansajna@gmail.com

www.cypriansajna.pl

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości 

gnoza / gnostycyzm / religia / duchowo / ezoteryka / Bg / Jezus Chrystus / mistyka / duchowe inspiracje / okultyzm / Biblia / Jerzy Prokopiuk / Carl Gustav Jung / Rudolf Steiner / Antropozofia / Krishnamurti / Osho / Tadeusz Miciski / Andrzej Towiaski / William Blake / Miguel Servet / Faust Socyn / Bracia Polscy / buddyzm / religie wschodu / filozofia / chrzecijastwo / Cyprian Sajna