PISTIS - Gnoza i Gnostycyzm

Świecki portal uduchowiony & czasopismo bez dogmatu

PDF Drukuj
Napisany przez Cyprian Sajna   
17 lutego 2013

Bg OjciecBg chrzecijaski jest Ojcem. Wyobraenie Boga jako Ojca obecne jest w oglnoci w religiach monoteistycznych takich jak judaizm, chrzecijastwo czy islam. Okres w ktrym te religie byy dominujce nazywa si okresem patriarchalnym, eonem Ozyrysa (wg Crowleya), ktry zastpi pierwotne religie czczce zwaszcza Bogini Matk, a odzwierciedlajce matriarchat (eon Izydy). Nowa epoka, epoka Wodnika, wykracza ju poza ten kompleks Ojca i Matki, poza struktury dominacji. Jest to eon Horusa. Pene przejcie do nowego eonu, obejmujce powszechnie ludzk wiadomo, nie moe si oby bez blu i cierpienia, gdy porzucenie dogmatw, utartych schematw dajcych poczucie bezpieczestwa (zudne wszake) zawsze boli.

Osobowy Bg, czczony jako Ojciec lub Matka (np. Matka Boska), ma ewidentne cechy psychologicznego mechanizmu obronnego, zwizanego najwyraniej z kompleksem rodzicw. Wiara w bstwo, nacechowane atrybutami Rodzica, ma kilka wanych zada - daje poczucie ochrony, opieki, wsparcia, ktre jake potrzebne s czowiekowi przestajcemu by malutkim dzieckiem pod opiek swego rzeczywistego rodzica. Wiara rekompensuje psychologicznie to, co wraz z dojrzewaniem tracimy. Dodajmy do tego fakt, e wiat, zarwno ludzi (w sensie cywilizacji, czy spoeczestwa), jak i przyrody, nie jest zbytnio przychylny. Musimy w nim toczy nieustanny, psychologiczny bj. A w boju tym z pomoc przychodzia i nadal dla wielu przychodzi - wiara w konkretn, osobow posta Boga, ktry niczym dobry tata lub dobra mama wesprze nas w trudnej chwili, poniewa rzeczywisty ojciec/matka albo tego nie potrafi albo po prostu nie robi z uwagi na to, e jestemy ju doroli i samodzielni. Poza tym realni rodzice sami borykaj si z trudnociami, s uomni, te walcz, a ich urok wszechmocy znika w oczach dziecka wraz z dojrzewaniem, w okresie nastoletnioci albo i wczeniej. Istot wic wiary w Boga jako Rodzica jest realne przeniesienie sfery ziemskiej na sfer niebiask. Wynika z czystej, psychologicznej potrzeby.

Chrzecijastwo jednake skupia si przede wszystkim na Bogu Ojcu. Kult Matki Boskiej, chocia istotny w gwnych nurtach (katolicyzm i prawosawie), nie jest jednak gwn doktryn, w protestantyzmie jest prawie nieobecny. W obrazie Boga jako Ojca, oprcz zarysowanych aspektw psychologicznych, odnajdziemy inne wane znaczenie. Jest to niezwykle skuteczny rodek do podtrzymywania struktur rodzinnych, hierarchicznych i wszelkich innych systemw opresji i dominacji. Jest gwarantem zachowania Tradycji i adu, podporzdkowania. Surowy Bg Sdzia, srogi Ojciec, budzi lk, jego kary s nieodwoalne. Zauwamy, e wrd Dziesiciu Przykaza mamy "czcij ojca i matk swoj", nie mamy natomiast ani sowa o szacunku dla kadego czowieka! Wprowadzenie kultu Boga jako osobowego Ojca jak najbardziej sprzyja wic podtrzymaniu wadzy.

Motyw kompleksu silnego Ojca jest niezwykle wyrany w Starym Testamencie. Bg Jahwe jest zazdrosny, wymaga bezwzgldnie czci i podporzdkowania, nie mona mu si sprzeciwi bez poniesienia kary. Swoim posusznym dzieciom, wypeniajcym jego polecenia i nakazy, zsya stosowne nagrody, zapewnia ochron i opiek. Prorocy nawouj do posuszestwa wobec Boga. Wobec Srogiego Ojca. Bg w Starym Testamencie ma konkretne cechy, mona stworzy jego psychologiczny profil. Jest ewidentnie mski. Jest wadc. Panem, ktry karze i nagradza. Czsto bywa porywczy, wpada w gniew i zo. Chce jednak dobrze dla swych dzieci, dla cielesnego Izraela. Ale "dobrze" znaczy "po jego myli". Wydaje ich na dowiadczenia, czsto cikie, lecz cigle sprawuje nad nimi mniejsz lub wiksz kontrol. Nawet wtedy, gdy nie przemawia ju do nich bezporednio, nie jest z nimi, synowie jego zobligowani s do czczenia go i nieustannego wspominania i modlitwy. Ojciec, nawet jeli straci ju wigor, pozostaje wic Panem. A pami o nim nigdy nie moe zosta wyrugowana.

Tym samym przenosi si ten motyw na wszelkie struktury spoeczne - podporzdkowanie wadcy, pastwu, systemowi, kapanom. Posuszestwo staje si cech podan i jak najbardziej waciw, dobr. Nieposuszni s niegodni ycia. Posuszestwo, a nie wolno, stanowi o istocie ycia czowieka, zarwno w sensie religijnym jak i spoecznym. Posuszestwo Bogu, prawu, przykazaniom, wadzy pastwowej i kocielnej. Tak wanie dziaa mechanizm zwizany z kultem Boga.

Jezus w tym kontekcie w duej mierze jawi si jako buntownik. Zmienia obraz Boga. Nie akceptuje Ojca srogiego i zoliwego, wymagajcego czci i posuszestwa. Buntuje si wobec wadzy kocielnej - walczy z faryzeuszami i uczonymi w pimie. Burzy tradycj, poddajc w wtpliwo ydowskie prawo (por. tekst w 5. numerze PISTIS pt. "Jezus a Dekalog", str. 19). Jezus zrywa nawet z kultem ojca i matki:

Jeli kto przychodzi do mnie, anie ma wnienawici swego ojca imatki, ony idzieci, braci isistr, nadto isiebie samego, nie moe by moim uczniem

Nie wykracza jednak poza archetyp Boga Ojca. Jego bunt wie si z buntem wobec tego konkretnego obrazu Boga. Jezus przedstawia innego Ojca, ktrego nie znaj wyznawcy Tory:

Rzek do nich Jezus: "Gdyby Bg by waszym Ojcem, to i Mnie bycie miowali. Ja bowiem od Boga wyszedem i przychodz. Nie wyszedem od siebie, lecz On Mnie posa. Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie moecie sucha mojej nauki. Wy macie diaba za ojca i chcecie spenia podania waszego ojca. Od pocztku by on zabjc i w prawdzie nie wytrwa, bo prawdy w nim nie ma.

Niebiaski Tatu (aram. Abba jakim Jezus okrela Boga w istocie mona by tak przetumaczy) jest dobry, miosierny, nie ma ju cech srogiego Ojca. Wybacza przewinienia swoich niepokornych Synw i przyjmuje ich bez wzgldu na popenione winy (por. przypowie o marnotrawnym Synu). Wybacza wszystko, bo jest mioci. Jest doskonaym Ojcem, takim jakiego kady chciaby mie w rzeczywistoci. Jest niebiaskim wzorem, przeniesionym ideaem ziemskiego ojca.

Bg chrzecijaski z uwagi na niekonsekwentn teologi zawiera jednoczenie obydwa obrazy Boga, poniewa chrzecijastwo nominalne czy Stary Testament z Nowym. W ten sposb zostaje zachowane podporzdkowanie Tradycji, pastwu, wadzy i kocioowi. Poniewa Bg Ojciec nie mg zosta tylko dobrym tat, jak widzia to przebudzony Jezus. Gnostycki postulat odrzucenia zego Ojca - Demiurga i odrzucenia Starego Testamentu nie powid si. Chrzecijastwo stao si dziwaczn hybryd, w ktrej kompleks ojca odgrywa cigle istotn rol, a religia i wadza s ze sob cile powizane.

W historii Jezusa, poza tym, e zrywa z wyobraeniem gniewnego Ojca, widzimy ostatecznie jego podporzdkowanie, jego sabo wobec przytaczajcego obcienia i kompleksu fallicznego. Liczne sukcesy w burzeniu adu, pocztkowy nonkonformizm musi ostatecznie w zetkniciu z rzeczywistoci ulec. Archetyp Ojca jest nieprzezwyciony, Jezus w ostatecznej prbie mwi "nie moja, lecz Twoja wola niech si stanie". Umiowany Syn musi ponie ofiar, Ojciec zwycia, to jemu naley si podporzdkowa, nawet jeli jest spokojny, dobry i miosierny. Caa energia, wola, swoboda, eros i libido zostaj na Golgocie ukrzyowane. Syn zostaje poniony, musi uzna wyszo ojcowskiej mocy i tego wiata.

Ostatecznie jednak otrzymuje, z uwagi na swoje powicenie, nagrod, a nawet wadz. Syn, ktry pocztkowo kroczy ciek buntu, gdy podda si woli swego Ojca otrzymuje bero - dziedziczy krlestwo, staje si Panem rwnym swemu Ojcu, staje si Sdzi nad wiatem:

Ojciec bowiem nie sdzi nikogo, lecz cay sd przekaza Synowi, aby wszyscy oddawali cze Synowi, tak jak oddaj cze Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, ktry Go posa.

W rozwaaniach tych widzimy jasno, e niebiaskie reguy odpowiadaj ziemskim. Syn przejmuje koron (firm, gospodark, rol w rodzinie) po Ojcu. Staje si opok, wadc, gwnym samcem. Nie moe jednak dokona tego na drodze obalenia ojca, lecz na drodze sukcesji i podporzdkowania. Zasada wadzy i dominacji zostaje utwierdzona na mocy prawa i religii. Ojciec pozostaje Ojcem, a matka, Matk, ktrym naley si posuch, mimo tego, e Jezus do woajcej go matki mwi:


Kto rzek do Niego: Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoj na dworze i chc mwi z Tob. Lecz On odpowiedzia temu, ktry Mu to oznajmi: Kt jest moj matk i ktrzy s moimi brami? I wycignwszy rk ku swoim uczniom, rzek: Oto moja matka i moi bracia.

Gnostycy w pewnym sensie przezwyciyli kompleks ojcowski. Chocia w ich pismach dalej odnajdujemy Boga Ojca, to celem duszy jest Penia, boska Pleroma. Gnostycka Prawda wykracza poza patriarchalny schemat i spersonifikowany obraz Ojca, zagbia si poza ten kompleks i oczywist projekcj ego. Nie jest rwnie jednostronnie patriarchalna. W Apokryfie Jana odnajdziemy okrelenie Boga jako Ojca-Matki (kopt. matropator), a eskie postaci i bstwa odgrywaj znaczc, a nawet kluczow rol (Sofia, Maria Magdalena, Norea, Ewa). Gnostycyzm wykracza poza struktury dominacji, opresji, tradycji, dlatego wanie musia ponie we wszelkich swoich przejawach porak, pozosta jedynie w podziemiu. Wadza ojcowska musi zwyciy, czowiek musi by podporzdkowany.

Przezwycienie kompleksu rodzicw, wyzwolenie si od tego silnego psychicznego wpywu i uwarunkowania jest niezwykle istotne dla waciwego rozwoju wiadomoci, dla otwarcia si na bosko, dla bycia duchowo dojrzaym. Przebstwi si, sta si bogiem, to przezwyciy kompleks Boga Ojca, czy to srogiego despoty, czy opiekuczego tatusia. Nie oznacza to odrzucenia mioci wobec swoich rodzicw, wrcz przeciwnie, ale oznacza odcicie ppowiny, uwarunkowania pod kadym wzgldem.

 

Kliknij na wybrany obrazek by przejść do podstrony zawierającej zbiór inspirujących materiałów

Jerzy Prokopiuk - honorowy patronat

polecane

Ewangelia Aquariusa Nowa Era

Czasopismo Gnosis

Gnoza

Sny, Astrologia, Gematria

Unitarianie, bracia polscy, arianie

Gnostyk

Era Wodnika

Tarot Apokalipsy

Rozwj duchowy ? wiadomo i owiecenie

Bd na bieco z nowociami na Pistis.pl!

Na portalu FACEBOOK mamy rwnie grup GNOZA - POZNANIE DUCHOWE.

Jeeli jeste zainteresowany zgbianiem duchowych tematw moesz poprosi o doczenie:

https://www.facebook.com/groups/gnoza/

Autor i Redaktor Naczelny PISTIS:

Cyprian Sajna

kontakt:

cypriansajna@gmail.com

www.cypriansajna.pl

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

gnoza / gnostycyzm / religia / duchowo / ezoteryka / Bg / Jezus Chrystus / mistyka / duchowe inspiracje / okultyzm / Biblia / Jerzy Prokopiuk / Carl Gustav Jung / Rudolf Steiner / Antropozofia / Krishnamurti / Osho / Tadeusz Miciski / Andrzej Towiaski / William Blake / Miguel Servet / Faust Socyn / Bracia Polscy / buddyzm / religie wschodu / filozofia / chrzecijastwo / Cyprian Sajna